ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๕ บ้านหัวควน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ห่างจากตัวอำเภอปากพะยูน ๕ กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๙  ปากพะยูน-พรุพ้อ หลักกิโลเมตรที่ ๒๔ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๙ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้รับนักเรียนและเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒ ห้องเรียน นักเรียน ๙๒ คน มีนายอารี ณรงค์ราช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านหัวควนและบ้านไร่ ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ๓๕ ไร่ พื้นที่ตั้งอยู่บนเนิน (ควน : ภาษาปักษ์ใต้) ในเขตหมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนประดู่ และหมู่ที่ ๖ ตำบลปากพะยูน ร่วมกันจัดหาเงิน จัดทำอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓ ห้องเรียน โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ จังหวัดพัทลุง กรป.กลาง ให้วัสดุและเครื่องจักรกลปรับพื้นที่ และต่อมา
          - ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายชะดิ้น   จันสุกสี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          - ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสานิต   ทองดำ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          - ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายศุภชัย  ชนะสงคราม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
          - ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายอารี     ณรงค์ราช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
          - ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายปรีชา   มากมณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
          - ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางราชการได้แต่งตั้ง นางอุบล     หนูมาก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
          - ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบันทางราชการได้แต่งตั้ง นายอนุกูล  ชุมทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลพื้นฐาน

            อักษรย่อ            ป.พ.
            ชื่อภาษาอังกฤษ Pakpayoonpittayakarn School
            ที่อยู่                 ๓๔๕  หมู่ที่  ๑๑   
            ตำบล                ดอนประดู่
            อำเภอ              ปากพะยูน
           จังหวัด             พัทลุง
            รหัสไปรษณีย์   ๙๓๑๒๐
            โทรศัพท์         ๐๗๔-๖๙๙๐๓๓
            ขนาดโรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง     
            จำนวนพื้นที่     ๖๔  ไร่  ๓๙ ตารางวา