วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

“ ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผู้เรียนห่างไกลสารเสพติด ”