พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
พันธกิจ
 
       1. ปฏิรูปการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพมาตรฐานการ
          เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข

       2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้และปฏิบัติ
       3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
           ประสิทธิผล
       4.
จัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกให้มีบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้
          อย่างมีความสุข

       5. ปรับระบบการบริหารและการจัดการที่รองรับการกระจายอำนาจให้โรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมได้เสีย
          และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
เป้าหมาย
 
เพื่อให้ประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน