เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

เราปากพะยูนพิทยาคาร
สมัครสมานร่วมใจสามัคคี
มุ่งมั่นกระทำกรรมดี
เพื่อศักดิ์ศรีของสถาบัน
กีฬาวิชาการเราก็เด่น
วินัยเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์
ส่งเสริมจรรยาสารพัน
ชาติศาสน์กษัตริย์นั้นเทิดทูน
พัฒนาสถาบันไม่หยุดยั้ง
รวมพลังเยาวชนไม่สิ้นสูญ
บริการชุมชนเพิ่มพูน
ปากพะยูนพิทยาคารสถาพร
Link  
https://www.youtube.com/watch?v=YOSa1Chlm3Q