กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์
           
         
 กลยุทธ์ที่ ๑ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
          กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ
          กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการสร้างเครือข่ายครู ผู้ปกครองและชุมชน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ และจัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
           กลยุทธ์ที่ ๕ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม กำกับการประเมินผลการดำเนินงาน และกระจาย อำนาจสู่หน่วยปฏิบัติ