คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรนันท์ หนูนัง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัญชิดา วะชุม
ตำแหน่ง : รองประธานกลุ่มอำนวยการและวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายวรันธร แหละหมัน
ตำแหน่ง : รองประธานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลลิตา มันแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานกลุ่มส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานต์ธีรา สกุลทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรประภา ปิยภาณีกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : หรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ สุกรี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีน่า หมู่หัด
ตำแหน่ง : งานสำนักงานและธุรการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนาภา คงคาสวัสดิ์
ตำแหน่ง : งานวัดประเมินผลและสารสนเทศ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพร สุขเเก้ว
ตำแหน่ง : งานวัดประเมินผลและสารสนเทศ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรัญญา ยะเดหวา
ตำแหน่ง : งานวัดประเมินผลและสารสนเทศ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวตรีทิตยพิภา แสงสว่าง
ตำแหน่ง : .งานบูรณาการประชาธิปไตย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย ปลื้มใจ
ตำแหน่ง : .งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาวีร์ เพ็งจันทร์
ตำแหน่ง : งานระเบียบวินัยและความปลอดภัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติพงศ์ เพ็ชรคง
ตำแหน่ง : งานระเบียบวินัยและความปลอดภัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายภนุพงษ์ อินเอียด
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ อุปการัตน์
ตำแหน่ง : .งานกิจกรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกปีที่ 5